Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden en een cliënt waarop De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden

2.1 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren..
2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld..
2.3 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens..
2.4 De schoonheidsspecialiste van De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Afspraken

3.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan De Huid- en Gezondheidskliniek Woerdenmelden..
3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen..
3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk mag De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen..
3.4 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden..
3.5 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Persoonsgegevens & privacy

4.1 Redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen..
4.2 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand..
4.3 De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens..
4.4 De praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt..
4.5 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling..
4.6 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Betalingen

5.1 Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen..
5.2 Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht..
5.3 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon..
5.4 De gemelde prijzen zijn inclusief de huidige omzetbelasting percentages..
5.5 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt..
5.6 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Aansprakelijkheid

6.1 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding..
6.2 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

7.1 Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument..
7.2 De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd..
7.3 Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie..
7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden..
7.5 Indien De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Garantie

8.1 De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
8.2 Deze garantie vervalt indien, indien:.
● De cliënt op de hoogte is gebracht door De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten..
● De cliënt andere producten dan door De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden geadviseerde producten heeft gebruikt..
● De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd..
● De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd..
● De cliënt de producten niet volgens het advies van De Huid- en Gezondheidskliniek Woerden heeft gebruikt..
● De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 8.3 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Algemene Voorwaarden

VERSIE 1.1, JANUARI 2022 tot HEDEN